Přehled odborných pracovišť v Plzeňském a Karlovarském kraji

         Tento text přináší přehled pracovišť a služeb pro lidi se zrakovým handicapem na území Plzeňského a Karlovarského kraje. Stejné či obdobné služby můžete najít po celé ČR – např. Tyfloservis má svá pracoviště v každém krajském městě, TyfloCentrum je na tom podobně. Tento text slouží jako návod služeb, které může využívat daná cílová skupina ve zmíněných dvou krajích, či může posloužit jako inspirace, co byste mohli hledat za podobné služby v kraji, kde právě žijete vy.


Linda pozoruje monokulárem


Služby pro nevidomé a slabozraké v Plzeňském kraji

V Plzeňském kraji se nachází několik odborných pracovišť, které své služby zaměřují na lidi se zrakovým handicapem. Uvedené služby jsou poskytovány slabozrakým a nevidomým, jejich rodinným příslušníkům a přátelům, sociálním pracovníkům, lékařům, studentům a dalším. Tyfloservis poskytuje navíc terénní služby v místě bydliště. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých a Tyfloservis jsou celorepublikové organizace a mají svá střediska v každém kraji ČR - jejich služby jsou bezplatné. TyfloCentrum vyvíjí svoji činnost pouze na území Plzeňského kraje - některé jeho služby jsou zpoplatněny. Zájemce využívá souběžně jednotlivé organizace a jejich služby podle své potřeby. Organizace spolu úzce spolupracují.

 

Představení organizací a jejich základních služeb:

Tyfloservis, o.p.s.

Tomanova 5, 301 00 Plzeň-Bory

tel.: 377 423 596

e-mail: plzen@tyfloservis.cz

www.tyfloservis.cz

Konzultační den: čtvrtek 800-1200 a 1300-1800

 

Služby:

- nácvik sebeobsluhy

- výcvik v prostorové orientaci a chůzi s bílou holí

- nácvik chůze s průvodcem

- výuka, čtení a psaní Braillova bodového písma

- reedukace zraku (zrakový trénink)

- nácvik vlastnoručního podpisu

- nácvik psaní na psacím stroji a klávesnici PC

- poradenství k úpravám prostředí při odstraňování architektonických bariér

- nácvik prvků chování a komunikace s veřejností

- nácvik specifických dovedností multihandicapovaných

 

 

Tyflocentrum Plzeň, o.p.s.

Tomanova 5, 301 00 Plzeň-Bory

tel.: 377 420 481

e-mail: plzen@tyflocentrum.cz

www.tc-plzen.cz

Konzultační den: čtvrtek 800-1200 a 1300-1800

 

Služby:

- sociálněprávní poradenství

- konzultační a vzdělávací činnost v oblasti výpočetní techniky

- drobná servisní výpomoc v oblasti výpočetní techniky

- digitalizace textů

- psychologické poradenství

- poradenská činnost v oblasti pracovního uplatnění

- průvodcovská služba

- předčitatelská služba

- asistenční služby

- aktivity pro volný čas - sport, vzdělávání, kultura, zájmová činnost

 

 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR)

Krakovská 21, 110 00 Praha 1

tel.: 221 462 111

e-mail: sons@sons.cz

www.sons.cz

Konzultační den: různě dle oblastí

 

Oblastní odbočky v Plzeňském kraji:

Domažlice, Kozinova 236, 344 01, tel.: 723 448 048

Plzeň-město, Tomanova 5, 301 00, tel.: 778 441 503

Plzeň-jih, Tomanova 5, 301 00, tel.: 778 412 705, e-mail: plzenjih-odbocka@sons.cz

Rokycany, tel.: 778 487 406,e-mail: rokycany-odbocka@sons.cz

Tachov, Stadtrodská 1516, 347 01, tel: 739 726 247, e-mail: tachov-odbocka@sons.cz

 

Služby:

- setkávání se stejně postiženými

- besedy, přednášky a poznávací I akce

- rekondiční pobyty

- právní poradenství

- vydávání časopisů ve zvětšeném písmu, na audiokazetách, v Braillově písmu, formou digitálního zápisu

- výcvik vodicích psů a servis jejich držitelům

- metodické poradenství při odstraňování architektonických bariér v ČR

- Tyflopomůcky - prodejny pomůcek

- internet pro nevidomé

- digitalizace textů

- osvětová činnost

 

Raná péče Kuk, z.ú.

Tomanova 5, 301 00 Plzeň

tel./fax: 377 420 035

mobil: 724 400 815

e-mail: plzen@ranapece.eu

webové stránky: www.ranapecekuk.eu

 

Služby:

- terénní konzultace v rodinách (1x za 1 - 3 měsíce)

- společné konzultace s rodiči v MŠ, na úřadech, u odborných lékařů

- odborné poradenství, instruktáž a stimulace dítěte

- možnost konzultací v prostorách organizace - konzultace s poradcem (např. ukázky a vyzkoušení rehabilitačních  pomůcek, brýlových obrub), konzultace s instruktorem stimulace zraku (posouzení zrakových funkcí, konzultace k rozvoji zrakového vnímání)

 


Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči

Lazaretní 25, 312 00 Plzeň

Tel.: +420 377 261 780

Fax.: +420 377 260 328

email: zrak@zrak-plzen.cz

http://www.zrak-plzen.cz/kontakt

 

Služby:

- péče o žáky ve věku od 3 do 15 let

- výuka probíhá podle osnov základní školy

- ve třídě je maximálně 14 žáků, což zajišťuje individuální přístup ke každému dítěti

- součástí školy je mateřská škola, školní jídelna, školní družina a klub, moderní internát

- kromě výuky dle osnov vyučujeme děti hru na hudební nástroj, braillské písmo, prostorovou orientaci

- ve volném čase se žáci mohou věnovat kromě běžných sportů i speciálním sportovním disciplínám pro zrakově postižené (goalball a show-down)

- pořádáme pro své žáky školy v přírodě, výcvikové běžecké lyžařské kurzy, kurzy plavání       (v rámci TV)

 


Speciálně pedagogické centrum

Poskytuje bezplatnou pomoc dětem se zrakovým postižením od 3 do 15 let, jejich rodičům, pedagogům, vychovatelům a všem těm, kteří s těmito dětmi pracují.  

 

Nad Týncem 38

31200 Plzeň

tel.: +420 377 263 569, +420 377 262 178,

+420 777 468 621

e-mail: spczrak@volny.cz

http://www.zrak-plzen.cz/puvodni-obsah-stranek/specialne-pedagogicke-centrum

 

Služby:

- poskytuje poradenské služby dětem se zrakovým postižením

- provádí speciálně pedagogickou, psychologickou a sociální diagnostiku zaměřenou na zjištění příčin problémů ve výchově a vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji dětí se zrakovým postižením

- Na základě všech dostupných informací o dítěti navrhuje školy či zařízení, která se jeví jako nejvhodnější pro jeho vzdělávání a rozvoj

- pomáhá se zařazením dítěte do školy běžného typu /tzv. integrací / v místě bydliště

- v případě vhodnosti zprostředkovává vřazení dítěte do speciální školy

- pomáhá a poradí v otázkách profesionální orientace /na střední školy, učiliště/

- zajišťuje odbornou péči po celou dobu školní docházky dítěte - doporučuje a pomáháme s výběrem a zajištěním speciálních optických a kompenzačních pomůcek, hraček a učebnice

- provádí orientační vyšetření zrakové ostrosti, speciálně pedagogickou diagnostiku

- provádí psychologická vyšetření zaměřená na konkrétní problémy a obtíže /posouzení školní připravenosti

 

 

Služby pro nevidomé a slabozraké v Karlovarském kraji

 

    Některé z výše jmenovaných organizací mají své odbočky také na území Karlovarského kraje. Služby, které poskytují, jsou totožného rázu jako v Plzeňském kraji. Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči poskytuje své služby také žákům a dětem bydlících na území kraje Karlovarského.

 

Tyfloservis, o.p.s.

Mozartova 444/6, 360 20, tel./fax: (+420) 353 236 068

e-mail: k.vary@tyfloservis.cz

 

SONS ČR

Oblastní odbočka Karlovy Vary

Stará Kysibelská 602, 360 09 Karlovy Vary

te.: +420 605 978 863

e-mail: karlovyvary-odbocka@sons.cz

 

Oblastní odbočka Cheb

Obrněné brigády 31, 350 02 Cheb

tel.: + 420 776 558 358, +420 775 669 359

e-mail: cheb-odbocka@sons.cz

 

TyfloCentrum v Karlovarském kraji:

http://www.tyflocentrum-kv.cz/#utm_source=firmy.cz&utm_medium=ppd&utm_content=hledani&utm_term=tyflocentrumKarlovy vary&utm_campaign=firmy.cz-1272319

 

Služby:

- podpora a pomoc zrakově postiženým občanům dosáhnout maximální možné míry samostatnosti a zvýšit kvalitu jejich života.

- motivace a osvěta zrakově postižených občanů včetně jejich následné integrace do společnosti

- zlepšení přístupu občanů se zrakovým postižením k informacím,

- pomoc při pracovním uplatnění a osvěta zaměstnavatelů.

 

Pracoviště TyfloCentra Karlovy Vary, o.p.s. 

Karlovy Vary – pracoviště Hestie

Stará Kysibelská 602/45 a Mozartova 444/6

tel.: + 420 353 226 511, +420 353 236 065 (Mozartova, masáže)

e-mail: kancelar.tyflocentrum@seznam.cz


Středisko SOKOLOV

Jednoty 1628, 356 01 Sokolov

tel.: +420 731 446 281

e-mail. sokolov.tyflocentrum@seznam.cz

 

Středisko CHEB

Svobody 547/19, 350 02 Cheb

tel.: + 420 790 249 069

e-mail: cheb.tyflocentrum@seznam.cz

 

Středisko OSTROV

Hlavní třída 1365, 363 01 Ostrov

tel.: +420 353 674 103, +420 355 336 666

e-mail: ostrov.tyflocentrum@seznam.cz

 

 

Zdroj: webové stránky daných organizací k datu 13. 9. 2020

Komentáře