Haptické mapy a zobrazení pro nevidomé

Termín haptika pochází z řeckého slova „haptein“, což znamená schopný dotýkat se nebo schopný vnímat dotykem. Podoba vnímání hmatem zprostředkovává informace lidem s těžkým postižením zraku. Může se jednat o prostředky sloužící k orientaci – jako jsou právě mapy a různá reliéfní zobrazení. Mapy, diagramy a modely také slouží k vzdělávání těchto lidí v oblasti geografie, ale i architektury či dalších vědeckých oborů, které jsou tradičně vyučovány pomocí vizuálních materiálů. 


Koláž z obrázků haptických map a Hmatáku č. 1 - obrázky jsou přes sebe různě pokládány,  Vytvořeno v grafickém programu Canva za použití různých efektů.Úvod

Haptické mapy představují nástroj, který umožňuje lidem se zrakovým postižením získávat informace o prostoru kolem sebe. Tyto mapy využívají hmatových prvků k převedení vizuálních informací do podoby, kterou mohou uživatelé vnímat a interpretovat pomocí dotyku. Haptické mapy jsou navrženy tak, aby uživatelům poskytly hmatový obraz prostoru. Používají různé textury, vyvýšené linie a body k reprezentaci různých objektů a povrchů. Klíčové prvky haptických map zahrnují např. vyvýšené linie a body. Tyto prvky představují atributy jako jsou budovy, cesty, řeky a stromy.

Různé povrchy jsou využívány k označení různých druhů terénu, například asfalt, tráva nebo voda. Textové informace např. názvy ulic nebo orientační body, jsou na mapě označeny Braillovým písmem.


Mapy od Seznam.cz 

Haptické mapy je dostupná služba, která umožňuje generovat tiskové podklady pro přípravu hmatových map pro nevidomé. Haptické mapy jsou mapové listy určené pro čtení hmatem, proto se o nich také mluví jako o hmatových mapách. Jejich podkladem je standardní mapový zdroj, který se podle zásad hmatového vnímání konvertuje do zjednodušeného černobílého grafického tisku. Prvky obsažené v hmatových mapách jsou kvůli přehlednosti oproti standardním mapám zjednodušené. 

Aktuálně jsou haptické mapy nabízeny ve 3 měřítkách:

základní 1 : 1 200 (rozlišení ulic)

střední 1 : 37 000 (rozlišení obcí)

malé 1 : 300 000 (rozlišení velkých měst)

Na tomto projektu společně pracují Seznam.cz, Teiresiás, což je středisko při Masarykově univerzitě v Brně zajišťující pomoc studentům se speciálními vzdělávacími potřebami, a Elsa, také středisko pro studenty se specifickými potřebami při Českém vysokém učení technickém v Praze. 

Odkazy: 

Úvodní strana - Blind Friendly Maps (bfmaps.org)

Haptické Mapy.cz

Elsa ČVUT (cvut.cz)

Úvod | Středisko Teiresiás MU (muni.cz)Tvorba vlastních podkladů

Má-li člověk těžké zrakové postižení, pak zdrojem pro jeho vzdělávání jsou digitální, zvukové, ale také hmatové materiály. Jedná-li se o zdroje, které nelze zpřístupnit digitálně či zvukově, pak je možnost připravit podklady pro výrobu hmatové grafiky, díky níž může jedinec získat potřebné informace skrze svůj hmat, který taktéž využívá při nácviku čtení a psaní Braillova bodového písma. Pro čtení grafických obrázků není znalost tohoto bodopisu podmínkou. Jedním z takových příkladů, kdy může být reliéfní tisk využit je při zpřístupňování mapových podkladů zrakově postiženému. Tento způsob se hojně využívá při nácviku prostorové orientace nevidomých a slabozrakých osob. Takové mapky či plánky tvoří instruktoři prostorové orientace v krajských střediscích Tyfloservisu, o.p.s. po celé České republice při výuce samostatného pohybu nevidomých a slabozrakých osob. 

Pokud se tedy rozhodneme připravit si podklady pro tvorbu plánku či mapky k orientaci, budeme postupovat následovně. Je třeba si vybrat vhodný podkladový obraz či samostatně vytvořit plánek. Tento by neměl být příliš členitý a složitý, protože zdroj, který chceme, aby se stal reliéfním, je třeba nakreslit sytě černou barvou na speciální papír. Také jej lze zhotovit na kopírce, laserové tiskárně či nakreslit tužkou. Vybereme si tedy z webových zdrojů takovou slepou mapu, která bude dobře viditelná v kvalitním rozlišení, pokud ji chceme zvětšit např. na formát A3, pro případný další prostor k doplnění dalších hmatových bodů. Pokud by nám stačil prostý obrys, tj. hranice a tvar jakéhokoli území, pak můžeme zvolit formát A4. 

Tvorba takové grafiky vyžaduje základní znalost principů této metody a zpřístupňování materiálů hmatem. Víme již, že nakreslený obrázek pro hmatový výstup by měl být jednoduchý, a to z důvodu, že to, co nakreslíme černou konturou, pak vystoupí zahřátím na povrch. Tím vznikne haptický obrázek toho, co k edukaci či komunikaci s nevidomým potřebujeme. Do vlastních map a plánů můžeme samozřejmě doplnit i legendu, a to v podobě Braillova bodového písma, kdy pojmenujeme jednotlivé ulice, orientační body či znaky. Do takových map se vpisují zkratky nikoli celé názvy, bude tedy třeba připojit i seznam užitých zkratek, aby orientace byla co nejvíce pochopitelná a jasná. 

Pro snadnější orientaci a pochopení je lepší vytvořit mapových podkladů více – např. jednotlivé kontinenty či konkrétní místa. Je totiž snadnější si prohlédnout informace na více listech, kde budou přehledné a jednoduše znázorněné, než mít velké množství na jednom listě, kdy se toto stává nepřehledné a chaotické pro čtení pod prsty. 

Technologie, která se k výrobě hmatových plánků využívá, je tzv. fuser. Je to zařízení na výrobu hmatových map, plánků, schémat a dalších podkladů pro zrakově postižené uživatele. Celá technologie funguje na tom principu, že se na speciální papír nakopíruje, popř. černou fixou překreslí předloha. Následně se nechá celý list projet fuserem a kontura znázorněných objektů vystoupí nad povrch. Papír totiž obsahuje teplocitlivou vrstvu, která působením tepla zvětšuje svůj objem. 


Ostatní hmatové zdroje

a) Hmaták – je kvalitně zpracovaná tyflografika od střediska Elsa.  Jedná se o občasník, který obsahuje desky, list s hmatovou grafikou a list s popisem v Braillově písmu. Hmaták chce přiblížit všechny oblasti lidské činnosti, od biologie až po haptické mapy. V nedávných číslech se zájemci mohli seznámit např. s Izraelem a územím Palestiny, Loretánským náměstím v Praze či s územím Ukrajiny. 

Odkaz: https://www.elsa.cvut.cz/verejnost/atelier-asistivnich-technologii/


b) Redakce ZORA – se také pustila do hmatové grafiky. Její hmatové přílohy se dají zakoupit samostatně 49 Kč za kus a jsou skvělým začátkem, pokud si třeba rovnou netroufáte na hmatáky.

Témata hmatových příloh jsou:

- Loga firem a aplikací

- Dravci

- Zašifrovaný novoroční vzkaz

- Listy listnatých stromů

- Stolování, příbor

- Znamení zvěrokruhu

- Vzory látek

- Motýli

- Smajlíci


Vedle toho jsou k dispozici i hmatová přáníčka s motivem srdce nebo kytka s motýli v ceně 25 Kč za kus: SONS ČR - Vydávání časopisů


c) Mapy od společnosti Mapron – tvůrce Dana Fuxová– mapy jsou detailně a precizně provedeny, a tak usnadní pohyb těžce zrakově postižených. Autorka v minulosti zpracovala hmatové mapy pro oblast středních Čech či Severní Moravy a Slezska. Mapa Plzně je přizpůsobena jednak hmatově, ale i výrazně barevně pro potřeby slabozrakých.  

Odkaz: https://plzen.rozhlas.cz/unikatni-mapa-dokaze-provest-centrem-plzne-i-nevidome-6740515


d) Hmatové knihy a vkládačky

K dispozici jsou různá reliéfní zobrazení s popisy v Braillově bodovém písmu. Jedná se např. o Atlas Evropské unie (https://eshop.tyflopomucky.cz/atlas-evropske-unie-i-ii-iii-dil-0020/), Mapa Česká republika reliéfní (https://eshop.tyflopomucky.cz/mapa-cr-reliefni-0620/), Kniha hmatová Představujeme kraje Česká republika (https://eshop.tyflopomucky.cz/kniha-hmatova-predstavujeme-kraje-cr-0396/). 

Pro výukové účely mohou pomoci i různé vkládačky, které se dají vyndat a osahat, např. to může být Mapa kontenty vkládačka (https://eshop.tyflopomucky.cz/mapa-kontinenty-vkladacka-0621/) či Mapa ČR dřevěná s kraji vkládačka barevná (https://eshop.tyflopomucky.cz/mapa-cr-drevena-s-kraji-vkladacka-barevn-0619/). 


Závěr

Haptické mapy mají široké využití v různých oblastech např. ve veřejných prostorech, protože pomáhají nevidomým lidem orientovat se v městském prostředí (v parcích, na nádražích nebo obchodních centrech či kulturních památkách). Slouží jako edukativní nástroje ve školách pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, kde pomáhají studentům získat geografické a prostorové znalosti. Tyto mapy také umožňují nevidomým turistům prozkoumávat nové destinace a památky.

Ne všechno, co je hmatové, je vhodné jako reliéfní grafika pro nevidomé. Existují určitá pravidla a doporučení, která zajišťují, že hmatové grafiky jsou efektivní a užitečné. Mezi tato pravidla patří např. jednoduchost a srozumitelnost. Reliéfní grafika by měla být co nejjednodušší a snadno pochopitelná na dotek. Komplikované a detailní znázornění mohou být matoucí. Velikost a rozlišení - hmatové prvky by měly mít dostatečnou velikost, aby byly snadno rozpoznatelné. Mezi jednotlivými prvky by mělo být dostatečné místo, aby se nepletly. Je žádoucí používat standardní symboly, které pomohou při interpretaci hmatové grafiky např. různé druhy čar (plné, přerušované) mohou mít specifické významy. Materiály použité pro reliéfní grafiku by měly mít vhodnou texturu a být příjemné na dotek. Příliš hrubé nebo ostré materiály mohou být nepříjemné nebo dokonce bolestivé. Kde je to možné, by měly být použity Braillovy popisky pro doplnění hmatové grafiky.

Haptické mapy či hmatová zobrazení jistě přispívají ke zlepšení kvality života lidí se zrakovým postižením. Poskytují jim nezávislost a možnost se bezpečně a efektivně v rámci možností orientovat v prostoru. To vede k vyšší míře integrace těchto osob do společnosti a zlepšení jejich celkové nezávislosti. Haptické mapy představují důležitý krok směrem k větší inkluzi a podpoře nevidomých a slabozrakých osob. 


Komentáře