Financování zvláštní pomůcky a nárok na ni pro zrakově postižené

Text je souhrnem pravidel pro žádost a financování zvláštní pomůcky. Jeho druhá část přináší seznam pomůcek pro zrakově postižené a vymezení zdravotního postižení, které odůvodňuje přiznání pomůcky. 

Stůl s pomůckami pro zrakově postižené (lupy, kamerové lupy, hodinky, mluvík, hladinka, Colortest...)

Zvláštní pomůcka a její financování 

Tento text přináší zestručnělý popis toho, co je to zvláštní pomůcka, jak, kde a kdo o ni může žádat; jaká pravidla to obnáší. Text se zaměřuje na žádost stran zrakově hendikepovaného člověka. 


Pokud má člověk těžké zrakové postižení a je občanem ČR, pak má nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku. Těžké zrakové postižení musí být charakteru nepříznivého zdravotního stavu. Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro tyto účely považuje nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok.


Podmínky pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku:

- Osoba je starší 3 let (motorové vozidlo aj.), 15 let (vodicí pes), 1 roku (všechny ostatní pomůcky). Pozn.: O motorové vozidlo nemohou žádat lidé, kteří mají pouze zrakové postižení.

- Zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím.

- Osoba může zvláštní pomůcku využívat.

- Zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem, který je hrazen z veřejného zdravotního pojištění anebo je osobě zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou.

- Pokud je pomůckou motorové vozidlo, je podmínkou, že se osoba opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna řídit motorové vozidlo nebo je schopna být vozidlem převážena

Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, je obsažen ve vyhlášce č. 388/2011 Sb. 


Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku:

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením rozlišuje, zda jde o pomůcku v ceně do nebo přes 10 000 Kč.

Na pořízení zvláštní pomůcky v ceně nižší než 10 000 Kč se příspěvek na zvláštní pomůcku poskytne jen osobě, která má příjem (příjem s ní společně posuzovaných osob) nižší než 8násobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob. Výše příspěvku na zvláštní pomůcku se stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10% z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, nejméně však 1 000 Kč. 


Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než 10 000 Kč, se stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky. Jestliže osoba nemá dostatek finančních prostředků ke spoluúčasti, krajská pobočka ÚP může určit na základě žádosti osoby nižší míru spoluúčasti, minimálně však 1 000 Kč.


Součet příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v průběhu 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích přesáhnout výši 800 000 Kč. Pozn.: Již neplatí plošně limit 800 000 Kč, pro pomůcky pro zrakově postižené ano. Nově platí limit 850 000, jestliže byl v této době poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny.


Osoba je povinná pořídit si zvláštní pomůcku do tří měsíců od data jejího vyplacení od Úřadu práce. 


Způsoby podání žádosti na zvláštní pomůcku:

Pro elektronické podání formulářů existují dvě základní cesty, a to formou odeslání s elektronickým podpisem nebo odeslání přes datovou schránku. Obě tyto varianty se uživateli nabídnou na konci formuláře, pokud je vyplněn validními daty.


Další variantou je podání vytištěného formuláře na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR.

Odeslání dokumentu s kvalifikovaným elektronickým podpisem.


Podání formuláře v listinné podobě na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR

Formulář je možné vyplnit přímo v elektronické podobě, následně vytisknout a po vytištění ho vlastnoručně podepsat.

Další variantou jak vyplnit formulář, je tisk prázdného formuláře a jeho následné vyplnění.

Elektronické formuláře naleznete: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-zvlastni-pomucku


Kontakty a informace na jednotlivé krajské pobočky a kontaktní pracoviště naleznete na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky


Nadační fond Českého rozhlasu - Světluška

Jedinec může o pomoc při financování požádat např. 

Nadační fond Českého rozhlasu – Světluška.  Světluška chce vidět potvrzení, že o spoluúčast bylo požádáno, ale nebylo z nějakého důvodu vyhověno nebo nebylo vyhověno v požadovaném rozsahu.

Světluška se dlouhodobě snaží zvýšit kvalitu života lidí se zrakovým handicapem. Sbírka Světlušky je otevřená všem zrakově postiženým. Žádosti jednotlivců přijímá Světluška průběžně během celého roku, věková hranice žadatele není omezena. O přidělení příspěvku rozhoduje nezávislá odborná komise. Komise zasedá 5x ročně. Lze žádat online formou či písemně na formuláři. 

Online forma: https://granty.svetluska.net/zadost-fo

Pravidla a podmínky poskytnutí příspěvku a formulář ke stažení: https://svetluska.rozhlas.cz/podpora-jednotlivcu-8099654


Další užitečné informace k financování zvláštní pomůcky: https://svetluska.rozhlas.cz/sites/default/files/documents/11148f44d3f0db1be246325dd21b3454.pdf
Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a seznam pomůcek pro zrakově postižené 

Mnoho lidí se zrakovým hendikepem nemá přehled o tom, na jaké pomůcky má vlastně nárok a může na ně žádat o příspěvek na zvláštní pomůcku na Úřadu práce. Stačí tedy vědět, jak se vymezuje vaše zrakové postižení, což najdete ve zprávě od svého očního lékaře, či on sám vám na dotaz, dle vašeho aktuálního zdravotního stavu, rád odpoví. Jelikož pro podání žádosti na zvláštní pomůcku je třeba mít aktuální zdravotní zprávu od vašeho ošetřujícího lékaře. 


Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku - toto vymezuje Příloha k zákonu č. 329/2011 Sb.


Za těžké zrakové postižení se považuje:

a) úplná nevidomost obou očí, ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,

b) praktická nevidomost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 1/60 (0,02) – světlocit s jistou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 – 10 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti,

c) těžká slabozrakost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) – lepší než 1/60 (0,02),

d) ztráta jednoho oka nebo ztráta visu jednoho oka se závažnější poruchou zrakových funkcí na druhém oku, visus vidoucího oka roven nebo horší než 6/60 (0,10) nebo koncentrické zúžení zorného pole do 45 stupňů od bodu fixace.


Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je možné získat příspěvek - Příloha č. 1 k vyhlášce č. 388/2011 Sb.


Seznam pomůcek je ve vyhlášce seskupen podle toho, kterým „stupňům“ zrakového postižení jsou jednotlivé druhy a typy pomůcek určeny. 


1. Pomůcky, na něž mohou získat příspěvek osoby se všemi uvedenými zrakovými postiženími (a - d):

a) kalkulátor s hlasovým výstupem

b) digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braillským displejem

c) speciální programové vybavení pro zrakově postižené

d) elektronická orientační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé; jedná se o akustické orientační majáky, vysílačky pro ovládání akustických orientačních majáků, pomůcky na zachytávání vysokých překážek

e) multifunkční elektronická komunikační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé; jedná se o stolní nebo mobilní telefony se zvětšenou a kontrastní klávesnicí, ozvučené mobilní telefony nebo tablety se speciálními funkcemi či příslušenstvím pro zrakově postižené

f) měřící přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem


2. Pomůcky, na něž mohou získat příspěvek prakticky a zcela nevidomí b) a a):

a) vodicí pes

b) psací stroj pro nevidomé

c) popisovací kleště pro nevidomé

d) indikátor barev pro nevidomé

e) braillský displej pro nevidomé

f) tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé

g) hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé

h) digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem


3. Pomůcky, na něž nemohou získat příspěvek zcela nevidomí – jsou pro skupiny b), c) a d), tedy Lidé s úplnou nevidomostí obou očí, praktickou nevidomostí obou očí a silnou slabozrakostí obou očí mohou žádat o:

a) diktafon 

b) kamera s hlasovým výstupem.


A lidé s praktickou nevidomostí, silnou slabozrakostí a ztrátou jednoho oka se závažnější poruchou funkcí druhého oka mohou žádat o následující pomůcky: 

a) kamerová zvětšovací lupa

b) digitální zvětšovací lupa. 


Pokud jsou splněny výše uvedené zdravotní předpoklady, je ještě pro vznik nároku na příspěvek důležité, aby se jednalo o tzv. dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, což znamená, že daný zdravotní stav trvá déle než jeden rok nebo dle předpokladů lékařské vědy bude trvat déle než jeden rok a žadatel je starší jednoho roku, u vodicího psa je starší 15 let. Obecně platí, že lze žádat o zvláštní pomůcku stejného druhu jednou za 5 let, v určitých případech je to však možné i dříve. Například pokud dojde ke zhoršení zdravotního stavu a daná pomůcka je již nevyhovující.

 

Zdroj: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-329#prilohy

https://svetluska.rozhlas.cz/sites/default/files/documents/11148f44d3f0db1be246325dd21b3454.pdf

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-329#cast1

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-388#prilohy


Komentáře