Středisko Teiresiás využívá reliéfní tisk pro potřeby svých studentů

Teiresiás je středisko, které se specializuje na pomoc studentům se specifickými nároky na Masarykově univerzitě v Brně. Pracoviště zajišťuje přístupnost akreditovaných oborů studentům s různými typy hendikepu napříč vzdělávacími programy brněnské univerzity.  Středisko zřídila Masarykova univerzita v roce 2000 a zajišťuje pomoc lidem s postižením zrakovým, sluchovým, ale i pohybovým, se specifickými poruchami učení či poruchami autistického spektra. 


Pichtův psací strojPro potřeby studentů se zrakovým znevýhodněním zakoupilo středisko Teiresiás v září 2022 dva typy tiskáren od firmy Spektra, v.d.n., která se zabývá prodejem moderních kompenzačních pomůcek, ke kterým poskytuje potřebný servis a poradenství. Jedná se o tiskárnu reliéfních obrázků PIAF a braillskou tiskárnu Index Everest. 


Tiskárna reliéfních obrázků PIAF

Je to pomůcka pro výrobu hmatových obrázků vytištěných na speciální papír.  Výsledným produktem je pak reliéfní obrázek, který věrně kopíruje předlohu, a umožňuje tak udělat si představu hmatem o jejím tvaru či získat prostorovou představu. Slouží k podpoře vývoje jedinců již od předškolního věku nejen se zrakovým postižením, ale také s mentálním postižením nebo se zhoršenou grafomotorikou. Uživatelé se mohou zajímavou formou seznámit s tím, co je těžké popsat slovy, ale jde znázornit obrázkem. 


Tato reliéfní tiskárna tak může pomoci lidem se zrakovým postižením udělat si představu o předmětech, které nikdy neviděly, díky tomu, že je mohou vnímat hmatem pod svými prsty. K této činnosti není třeba znalost Braillova bodového písma. Obrazový podklad, který chceme, aby se stal reliéfním, je třeba nakreslit sytě černou barvou na speciální papír. Také jej lze zhotovit na kopírce, laserové tiskárně či nakreslit tužkou. Je třeba ale dbát na to, že obrázek by měl být jednoduchý, ne moc strukturovaný. Protože to, co nakreslíme černou konturou, pak vystoupí zahřátím na povrch. Tím vznikne haptický (dotykový) obrázek.  Tyto obrázky lze využívat ke komunikačním nebo vzdělávacím účelům. 


Zařízení má rozměry 19,8 cm x 50 cm x 17 cm a jeho váha je 6 kg.  Výrobcem tiskárny je polská firma Harpo.

Využití Braillova písma

Braillovo písmo je pro zrakově postižené symbolem gramotnosti, je to způsob, jak si například v domácnosti označit různé předměty, zaznamenat si důležité poznámky, ale také neztratit kontakt s tištěným textem. Je to prostředek komunikace a nástroj, díky němuž se lze vzdělávat i bez kontroly zraku. Lze tak vnímat nejen gramatické, ale i grafické členění textu. 


Jednou z pomůcek, které slouží k praktikování bodového písma, jsou tzv. braillské tiskárny, což jsou zařízení na tvorbu textu v Braillově bodovém písmu, jehož podstatou je vytlačování reliéfních bodů na papír, který je o něco silnější než papír klasický. Jednodušší modely tiskáren umožňují tisk textů, modernější i tisk reliéfních obrázků. Význam braillského tisku spočívá hlavně při tvoření materiálů vhodných k výuce, ať jsou to texty cizojazyčné, matematické či zeměpisné. Lze se tak ponořit hmatem do učebního materiálu. 


Braillská tiskárna Index Everest

Everest je produktem švédské firmy Index Braille.  Momentálně je k dispozici na trhu již pátá generace této tiskárny. Její výhodou je, že na ní lze nastavit velikost Braillova písma, a to jak z hlediska tvaru a velikosti tištěného bodu, tak vzdáleností mezi body tvořícími znak Braillova písma. 


Tiskárna může bez omezení sloužit jako plnohodnotná síťová tiskárna pro tisk Braillova písma. Prostřednictvím sítí ethernet (pevné připojení), Wifi (bezdrátové připojení) či přímého připojení prostřednictvím Bluetooth nebo USB. Zařízení spolupracuje s počítači s operačním systémem Windows, MacOS nebo Linux. Její uživatelé ke svému tisku ale mohou využít i dotyková zařízení, jako mobilní telefony a tablety se systémy iOS a Android. Tiskárna umožňuje kvalitní oboustranný tisk, ale také automatické formátování braillského textu z běžných typů textových souborů (Word, rtf, PDF). Součástí zařízení je aplikace BrailleApp, která umožňuje jak nastavení tiskárny, tak základní editaci automaticky zformátovaného braillského textu. Tyto vyjmenované funkce stačí většině institucí, které se zařízením pracují, k jeho efektivnímu využití. 


Pokud se najdou instituce, které potřebují složitější formátování, pak i pro ně existuje řešení v podobě specializovaného editoru. Tiskárna spolupracuje s editory pro profesionálně formátovaný braillský tisk jako např. Duxbury, což je světově nejprodávanější editor pro formátování braillských tisků, s nímž mohou bez omezení pracovat i lidé nevidomí, nebo BUF (Braille Universal Format), jenž je vyvinutý právě na Masarykově univerzitě v Brně. Ten je jednodušší a je vytvořen pro práci vidících osob. 


Dále má tiskárna Index Everest vestavěný nástroj pro připojení k internetu, což umožňuje její ovládání a nastavování (včetně servisu) ze vzdálených míst. 


Everest tiskne nejen braillský bodopis, ale také reliéfní grafiku, která se využívá k zobrazení různých hmatových plánků, mapek či obrázků. Díky tomu lze tisknout tvary číslic, písmen a dalších alfanumerických či speciálních znaků – jako je např. „zavináč“, což umožňuje i zcela nevidomým naučit se a představit si např. znaky latinky nebo jiných abeced. 


Díky těmto všem vlastnostem je tato tiskárna dlouhodobě světově i u nás nejrozšířenější braillskou tiskárnou. Tato je ideálním řešením tam, kde mají větší objemy braillského tisku – jako jsou školy, speciálně pedagogická centra či další organizace pro zrakově postižené. 


Ve středisku Teiresiás se tisknou v bodovém písmu zejména středoškolské učebnice předmětů vyžadujících odbornou symboliku – jako jsou matematika, fyzika,  chemie, a jazykové učebnice - angličtina, němčina, francouzština, nově též ukrajinština. Některé typy učebnic zpracovávají ve středisku v elektronické podobě s hmatovou přílohou. Jedná se např. o učebnice dějepisu, zeměpisu a přírodopisu, v hmatových přílohách se řeší nákresy a mapy.


Pro studenty univerzity připravuje Teiresiás studijní materiály do jednotlivých předmětů ve spolupráci s vyučujícími, ucelené publikace a monografie bývají spíše v elektronické podobě. Hmatové tisky vznikají opět zejména pro odborné předměty jako matematika, informatika, též hudební věda. Hmatová grafika se pak využívá např. v nákresech pro studenty historie či geografie. Středisko spolupracuje také na přípravě přijímacích testů. 


Obě tiskárny, PIAF i Index Everest, najdou tedy na půdě Masarykovy univerzity víceúčelové využití pro rozličné potřeby studentů se speciálními vzdělávacími nároky, aby jim bylo studium zpřístupněno v co největší míře s ohledem na jejich individuální požadavky. 


Odkazy:

PIAF: PIAF - Spektra
Index Everest: Index Everest - Spektra
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky: Úvod | Středisko Teiresiás MU (muni.cz)


Komentáře