Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a seznam pomůcek pro ZP

 Mnoho lidí se zrakovým hendikepem nemá přehled o tom, na jaké pomůcky má vlastně nárok a může na ně žádat o příspěvek na zvláštní pomůcku na Úřadu práce. Stačí tedy vědět, jak se vymezuje vaše zrakové postižení, což najdete ve zprávě od svého očního lékaře, či on sám vám na dotaz, dle vašeho aktuálního zdravotního stavu, rád odpoví. Jelikož pro podání žádosti na zvláštní pomůcku je třeba mít aktuální zdravotní zprávu od vašeho ošetřujícího lékaře. 


Linda v knihovně sedí u stolu. Na stole knihy, lupa, bílá hůl

Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku - toto vymezuje Příloha k zákonu č. 329/2011 Sb.


Za těžké zrakové postižení se považuje:

a) úplná nevidomost obou očí, ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,

b) praktická nevidomost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 1/60 (0,02) – světlocit s jistou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 – 10 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti,

c) těžká slabozrakost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) – lepší než 1/60 (0,02),

d) ztráta jednoho oka nebo ztráta visu jednoho oka se závažnější poruchou zrakových funkcí na druhém oku, visus vidoucího oka roven nebo horší než 6/60 (0,10) nebo koncentrické zúžení zorného pole do 45 stupňů od bodu fixace.


Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je možné získat příspěvek - Příloha č. 1 k vyhlášce č. 388/2011 Sb.

Seznam pomůcek je ve vyhlášce seskupen podle toho, kterým „stupňům“ zrakového postižení jsou jednotlivé druhy a typy pomůcek určeny. 


1. Pomůcky, na něž mohou získat příspěvek osoby se všemi uvedenými zrakovými postiženími (a - d):

- kalkulátor s hlasovým výstupem

- digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braillským displejem

- speciální programové vybavení pro zrakově postižené

- elektronická orientační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé; jedná se o akustické orientační majáky, vysílačky pro ovládání akustických orientačních majáků, pomůcky na zachytávání vysokých překážek

- multifunkční elektronická komunikační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé; jedná se o stolní nebo mobilní telefony se zvětšenou a kontrastní klávesnicí, ozvučené mobilní telefony nebo tablety se speciálními funkcemi či příslušenstvím pro zrakově postižené

- měřící přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem.


2. Pomůcky, na něž mohou získat příspěvek prakticky a zcela nevidomí b) a a):

- vodicí pes

- psací stroj pro nevidomé

- popisovací kleště pro nevidomé

- indikátor barev pro nevidomé

- braillský displej pro nevidomé

- tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé

- hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé 

- digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem.


3. Pomůcky, na něž nemohou získat příspěvek zcela nevidomí – jsou pro skupiny b), c) a d)

Může být tedy poskytnut příspěvek na tyto dva druhy lup:

- kamerová zvětšovací lupa

- digitální zvětšovací lupa.


4. Diktafon - jako jediný zástupce pomůcek, na kterou mohou získat příspěvek osoby se zrakovým postižením pod písmeny a) až c).


Zdroj: 

329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (zakonyprolidi.cz)

SONS ČR - 02/2018 Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS v Praze

329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (zakonyprolidi.cz)

388/2011 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (zakonyprolidi.cz)


Komentáře