Setkání na základní škole pro zrakově postižené a vady řeči

    V rámci mého působení na Západočeské univerzitě, a zároveň i v plzeňském Tyfloservisu, jsem navštívila základní školu, která pracuje se žáky se zrakovým handicapem v Plzni. Byla to pro mě srdcová záležitost, jelikož i já tuto školu navštěvovala. Potkala jsem známé tváře, ale i zcela nové pedagogy mého věku. Mohla jsem promluvit ke studentům, aby věděli, že i já mám stejné zrakové postižení jako oni, že i já studovala tam, kde oni, a co teď dělám a jaká byla moje cesta po opuštění ZŠ. Věřím tak, že jsem je mohla inspirovat a možná i motivovat k dalším životním rozhodnutím.

Linda přednáší na ZŠ Lazaretní

    28. 2. 2018 navštívilo plzeňské krajské středisko Tyfloservis, o.p.s. v rámci projektu Západočeské univerzity Vzděláním k úspěchu bez bariér plzeňskou základní školu v Lazaretní ulici ve čtvrti Doubravka. Jedná se o základní a internátní školu pro děti se zrakovým postižením a vadami řeči.


    Tyfloservis, o.p.s. pomáhá lidem se zrakovým postižením na jejich cestě k samostatnosti a pomáhá jim s nácvikem prostorové orientace a samostatnému pohybu, s nácvikem sebeobsluhy, Braillova bodového písma, vlastnoručnímu podpisu a psaní na klávesnici počítače či psacího stroje – všechny tyto aktivity sdružuje tzv. sociální rehabilitace. Tyfloservis nabízí i rehabilitaci zraku, která skýtá výběr a nácvik práce s vhodnými optickými pomůckami. Všechny tyto služby předvedl Tyfloservis právě studentům druhého stupně výše zmiňované základní školy v kontextu projektu, který se zaměřuje především na vzdělávání lidí se speciálními vzdělávacími potřebami. Pracovnice Tyfloservisu si rozdělily žáky druhého stupně do dvou skupin cca po 18 žácích. Žáci byli usazeni kolem velkého stolu a před ně byly rozmístěny kompenzační pomůcky vhodné pro lidi se zrakovým postižením.


  Bylo tedy třeba aktivity pro studenty připravit tak, aby korespondovaly s budoucím vzděláváním např. na střední či vysoké škole. S budoucím vzděláváním souvisí také motivace, kterou je třeba podpořit u studentů, kteří mají handicap tak, aby jim tento nebránil se dál vzdělávat a posouvat.

        
   První část aktivit byla tedy směřována spíše teoreticky – představení možnosti a služeb Tyfloservisu s tím, že i tito studenti mohou po dovršení patnáctého roku věku využívat jeho služby. Žákům byly předvedeny bílé hole, orientační majáčky a vysílačky, mluvící mobilní telefony, tablet s odečítačem, speciální písanky s větším řádkováním, mluvící kalkulačka, lupy příložní s danou i pohyblivou ohniskovou vzdáleností, lupy kamerové, ale i Pichtův psací stroj, princip Braillova bodového písma, ale i reliéfní mapy pro zrakově postižené či indikátor hladinky, rozpoznávač barev nebo čtečka tištěné předlohy. Žáci si mohli pomůcky osahat a vyzkoušet, popř. se zeptat na jejich funkci či využití, které souvisí se vzděláváním a s jeho procesem.

        
    Druhá část přednášky probíhala více interaktivně a prakticky. Nově nabyté poznatky si mohli žáci vyzkoušet hravou formou, a to stylem práce ve dvojici, kdy dostaly sadu úkolů, které pomocí pomůcek a jeden druhého měli plnit. Jednalo se např. o rozluštění krátkého přísloví z Braillova písma, o zjištění barvy pomocí colortestu či přečtení textu pomocí lupy.

                 
    Setkání proběhlo v přátelském duchu, do společné práce se zapojili i pedagogové. Někteří studenti se inspirovali natolik, že zjistili, že nějaká z předvedených pomůcek by jim mohli výrazně pomoci nejen při studiu, ale i v běžném životě. Věříme, že setkání bylo inspirativní nejen pro žáky, ale i pro jejich učitele a pedagogické asistenty.

Komentáře