Zvláštní pomůcka a její financování

    Dnešní článek přináší zestručnělý popis toho, co je to zvláštní pomůcka, jak, kde a kdo o ni může žádat; jaká pravidla to obnáší. Také se zmíníme o tom, kde získat potřebný doplatek (spoluúčast klienta) na pomůcku. Jedná se o pohled ze strany zrakově handicapovaného.   

Linda u stolu čte lupou text
  


    Pokud má člověk těžké zrakové postižení a je občanem ČR, pak má nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku. Těžké zrakové postižení musí být charakteru nepříznivého zdravotního stavu. Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro tyto účely považuje nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok.


Podmínky pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku:

- Osoba je starší 3 let (motorové vozidlo aj.), 15 let (vodicí pes), 1 roku (všechny ostatní pomůcky).

- Zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím.

- Osoba může zvláštní pomůcku využívat.

- Zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem, který je hrazen z veřejného zdravotního pojištění anebo je osobě zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou.

- Pokud je pomůckou motorové vozidlo, je podmínkou, že se osoba opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna řídit motorové vozidlo nebo je schopna být vozidlem převážena


Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, je obsažen ve vyhlášce č. 388/2011 Sb.

 

Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku:

    Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením rozlišuje, zda jde o pomůcku v ceně do nebo přes 10 000 Kč.


    Na pořízení zvláštní pomůcky v ceně nižší než 10 000 Kč se příspěvek na zvláštní pomůcku poskytne jen osobě, která má příjem (příjem s ní společně posuzovaných osob) nižší než 8násobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob. Výše příspěvku na zvláštní pomůcku se stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10% z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, nejméně však 1 000 Kč.


    Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než 10 000 Kč, se stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky. Jestliže osoba nemá dostatek finančních prostředků ke spoluúčasti, krajská pobočka ÚP může určit na základě žádosti osoby nižší míru spoluúčasti, minimálně však 1 000 Kč.


    Součet příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v průběhu 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích přesáhnout výši 800 000 Kč.


    Osoba je povinná pořídit si zvláštní pomůcku do tří měsíců od data jejího vyplacení od Úřadu práce.

 

Způsoby podání žádosti na zvláštní pomůcku:

    Pro elektronické podání formulářů existují dvě základní cesty, a to formou odeslání s elektronickým podpisem nebo odeslání přes datovou schránku. Obě tyto varianty se uživateli nabídnou na konci formuláře, pokud je vyplněn validními daty.


    Další variantou je podání vytištěného formuláře na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR.

    Odeslání dokumentu s kvalifikovaným elektronickým podpisem.

    Podání formuláře v listinné podobě na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR

    Formulář je možné vyplnit přímo v elektronické podobě, následně vytisknout a po vytištění ho vlastnoručně podepsat.

    Další variantou jak vyplnit formulář, je tisk prázdného formuláře a jeho následné vyplnění.

    Elektronické formuláře naleznete: /web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-zvlastni-pomucku

Kontakty a informace na jednotlivé krajské pobočky a kontaktní pracoviště naleznete na adrese:
https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky

 

 

Nadační fond Českého rozhlasu - Světluška

Pokud člověk nechce z jakéhokoliv důvodu žádat Úřad práce ČR o snížení spoluúčasti na financování pomůcky, pak může o pomoc požádat např.

Nadační fond Českého rozhlasu – Světluška

Světluška se dlouhodobě snaží zvýšit kvalitu života lidí se zrakovým handicapem. Sbírka Světlušky je otevřená všem zrakově postiženým. Žádosti jednotlivců přijímá Světluška průběžně během celého roku, věková hranice žadatele není omezena. O přidělení příspěvku rozhoduje nezávislá odborná komise. Komise zasedá 5x ročně. Lze žádat online formou či písemně na formuláři.

Online forma: https://granty.svetluska.net/zadost-fo

 

Pravidla a podmínky poskytnutí příspěvku a formulář ke stažení: https://svetluska.rozhlas.cz/podpora-jednotlivcu-8099654

 

Kontaktní osoby:

Koordinátorka nadačních příspěvků - kontakt pro jednotlivce s těžkým zrakovým postižením
Michaela Pošvářová
Tel.: 221 551 229, 734 151 309

Email: michaela.posvarova@rozhlas.czgranty@rozhlas.cz  


    Světluška dlouhodobě podporuje nákup i používání speciálních kompenzačních pomůcek. Velkou část žadatelů však tvoří lidé, kteří od Světlušky žádají doplatek 10 % na pořízení speciální pomůcky. A to i přes to, že jim úřad práce nabízí možnost požádat o snížení tohoto doplatku, pokud na její pořízení sami dostatek finančních prostředků nemají. Pro Světlušku je velmi důležité, aby příspěvek získali právě ti, kteří na příspěvek od státu nedosáhnou a ti, kteří požádali o snížení doplatku, ale nebylo jim vyhověno, nebo je i snížená částka doplatku i tak nad jejich finanční možnosti.

Změna: Od roku 2021  přijímá Světluška žádosti o příspěvek na pořízení kompenzační pomůcky, kterou z 90 % hradí úřad práce pouze od žadatelů, kteří požádali úřad práce o snížení 10% doplatku.

 

Komentáře