Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a seznam pomůcek pro ZP

Mnoho lidí se zrakovým hendikepem nemá přehled o tom, na jaké pomůcky má vlastně nárok a může na ně žádat o příspěvek na zvláštní pomůcku na Úřadu práce. Stačí tedy vědět, jak se vymezuje vaše zrakové postižení, což najdete ve zprávě od svého očního lékaře, či on sám vám na dotaz, dle vašeho aktuálního zdravotního stavu, rád odpoví. Jelikož pro podání žádosti na zvláštní pomůcku je třeba mít aktuální zdravotní zprávu od vašeho ošetřujícího lékaře. 


Linda v knihovně sedí u stolu. Na stole knihy, lupa, bílá hůl


Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku - toto vymezuje Příloha k zákonu č. 329/2011 Sb.


Za těžké zrakové postižení se považuje:

a) úplná nevidomost obou očí, ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,

b) praktická nevidomost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 1/60 (0,02) – světlocit s jistou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 – 10 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti,

c) těžká slabozrakost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) – lepší než 1/60 (0,02),

d) ztráta jednoho oka nebo ztráta visu jednoho oka se závažnější poruchou zrakových funkcí na druhém oku, visus vidoucího oka roven nebo horší než 6/60 (0,10) nebo koncentrické zúžení zorného pole do 45 stupňů od bodu fixace.


Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je možné získat příspěvek - Příloha č. 1 k vyhlášce č. 388/2011 Sb.


Seznam pomůcek je ve vyhlášce seskupen podle toho, kterým „stupňům“ zrakového postižení jsou jednotlivé druhy a typy pomůcek určeny. 


1. Pomůcky, na něž mohou získat příspěvek osoby se všemi uvedenými zrakovými postiženími (a - d):

a) kalkulátor s hlasovým výstupem

b) digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braillským displejem

c) speciální programové vybavení pro zrakově postižené

d) elektronická orientační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé; jedná se o akustické orientační majáky, vysílačky pro ovládání akustických orientačních majáků, pomůcky na zachytávání vysokých překážek

e) multifunkční elektronická komunikační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé; jedná se o stolní nebo mobilní telefony se zvětšenou a kontrastní klávesnicí, ozvučené mobilní telefony nebo tablety se speciálními funkcemi či příslušenstvím pro zrakově postižené

f) měřící přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem


2. Pomůcky, na něž mohou získat příspěvek prakticky a zcela nevidomí b) a a):

a) vodicí pes

b) psací stroj pro nevidomé

c) popisovací kleště pro nevidomé

d) indikátor barev pro nevidomé

e) braillský displej pro nevidomé

f) tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé

g) hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé

h) digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem


3. Pomůcky, na něž nemohou získat příspěvek zcela nevidomí – jsou pro skupiny b), c) a d), tedy Lidé s úplnou nevidomostí obou očí, praktickou nevidomostí obou očí a silnou slabozrakostí obou očí mohou žádat o:

a) diktafon 

b) kamera s hlasovým výstupem.


A lidé s praktickou nevidomostí, silnou slabozrakostí a ztrátou jednoho oka se závažnější poruchou funkcí druhého oka mohou žádat o následující pomůcky: 

a) kamerová zvětšovací lupa

b) digitální zvětšovací lupa. 


Pokud jsou splněny výše uvedené zdravotní předpoklady, je ještě pro vznik nároku na příspěvek důležité, aby se jednalo o tzv. dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, což znamená, že daný zdravotní stav trvá déle než jeden rok nebo dle předpokladů lékařské vědy bude trvat déle než jeden rok a žadatel je starší jednoho roku, u vodicího psa je starší 15 let. Obecně platí, že lze žádat o zvláštní pomůcku stejného druhu jednou za 5 let, v určitých případech je to však možné i dříve. Například pokud dojde ke zhoršení zdravotního stavu a daná pomůcka je již nevyhovující.

 

Zdroj: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-329#prilohy

https://svetluska.rozhlas.cz/sites/default/files/documents/11148f44d3f0db1be246325dd21b3454.pdf

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-329#cast1

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-388#prilohy

Komentáře