VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Díky zpřístupnění informačních technologií mohou zrakově postižení informace nejen přijímat – číst a poslouchat, ale i vytvářet a editovat. Dnes jsou zpřístupněny operační systémy MS Windows, Linux či Mac OS X. Výhodou těchto pomůcek je, že je zde možnost využití dalších smyslů (hmatu, sluchu) ke kompenzaci zrakového postižení.

 

Rozlišujeme:

-  zvětšení obrazu (softwarové lupy)

-  hlasové výstupy

-  hmatové výstupy

 

Kompenzační pomůcky na bázi výpočetní techniky mohou uživatelům pomoci zvýšit jejich samostatnost a nezávislost, a do značné míry zmírnit negativní důsledky těžkého postižení zraku.

 

Zrakově postižený člověk může výpočetní techniku využít následovně:

-  jako nástroj k zaznamenávání informací všeho druhu (poznámky)

-  čtení tištěných dokumentů (knihy, dopisy), které lze dále editovat, předávat dalším osobám atp.

-  jako nástroj komunikace

-  k vyhledávání informací na internetu

-  ke studiu a vzdělávání

 


Specifika práce zrakově postižených s PC

Nevidomému uživateli jsou pomocí screen-readeru (odečítače obrazovky) zpřístupněny pouze informace v textové podobě (není tedy schopen pracovat s obrázky, grafy - zde je potřeba použít tzv. taktilní grafiku.)


Nevidomý uživatel získává informace lineárně - chybí mu kontext zobrazované informace. Obsluhuje PC a veškeré programy z klávesnice pomocí klávesových zkratek; musí mít operační systém a některé aplikace speciálně nastaveny tak, aby byly co nejlépe zpřístupněny; nepracuje s PC intuitivně, ale analyticky - musí se naučit konkrétní po­stupy a řešení - rozdíl oproti práci slabozrakého uživatele či uživatele bez zrakové vady. Slabozraký uživatel v důsledku použití softwarové lupy vidí v jednu chvíli pouze (malou) část obrazovky, chybí mu kontext zobrazených informací. Někteří slabozrací uživatelé potřebují jinak nastavené barevné schéma obrazovky, než je standardní nastavení (např. „Vysoký kontrast černá“).

 

Hlasové syntézy

Hlasová syntéza (hlasový či řečový syntezátor) je program, který zajišťuje hla­sový výstup, jedná se o odečítače obrazovky či softwarové lupy. Slouží jako převodník vstupního textu na jeho mluvenou podobu. Práce s hlasovým syntezátorem předpokládá schopnost porozumět umělé/syntetické řeči.

 


Odečítače obrazovky

Odečítač obrazovky (screen-reader) je speciální software, který převádí informace z pro­středí operačního systému a aplikací do podoby alternativního výstupu - hlasový, kdy jsou uživateli informace předčítány, nebo hmatový, kdy jsou informace převáděny do Braillova písma. Jakmile je odečítač obrazovky spuštěn, začne automaticky ohlašovat významné změny na obrazovce. Kromě odezvy klávesnice nabízí i možnost získat podrobnější informace o aktivní položce, jejím kontextu či další informace v textové podobě.

Odečítač obrazovky SuperNova


 

Softwarové lupy

Softwarová lupa je speciální software, jehož funkcí je zvětšování informací zobrazených na monitoru počítače. Softwarové lupy existují ve verzích bez nebo s hlasovou podporou. Tato lupa nabízí řadu funkcí, které uživatelům s těžkým postižením zraku usnadňují práci s počítačem: zvětšování, zoom okna, vyhlazování zvětšeného textu, filtraci barev či zvýraz­nění kurzoru myši, textového kurzoru a aktuálního prvku. Softwarová lupa s hlasovou podporou kromě zvětšování nabízí i základní hlasovou odezvu. Tato varianta je vhodná pro uživatele, kteří používají větší zvět­šení a hlasový výstup jim práci usnadní – např. při plynulém čtení del­šího textu.


 

Software pro práci s tištěnou předlohou

Software pro práci s tištěnou předlohou buď předlohu zvětšuje (jako kamerová lupa) nebo předlohu převádí do digitální (textové) podoby k „přečtení“ hlasovým výstupem. Za účelem zobrazení ve zvětšené podobě se tištěné předlohy snímají skenerem nebo zobrazují na monitoru pomocí přídavného zařízení - kamery. Pro účel převodu do textové po­doby se předlohy snímají skenerem nebo se použijí ze souboru, který předlohu obsahuje.

 

Slabozrací uživatelé používají k práci s tištěnou předlohou tzv. skenerovou lupu, což je spe­ciální program, který předlohu po nasnímání skenerem do paměti počítače zvětší a umožní její další vizuální úpravy.

 

Nevidomí uživatelé používají k práci s tištěnou předlohou OCR program. Po nasnímání skenerem je předloha OCR programem rozpoznána a převedena do textového formátu, s nímž lze posléze pracovat pomocí hlasového či hmatového výstupu.

 


Braillský řádek

Braillský řádek (braillský/hmatový displej/zobrazovač) je zařízení ve tvaru kvádru, jehož horní strana je osazena řadou piezoelektrických elementů, které slouží k zobrazení jednotlivých písmen braillské abecedy. Kromě řady jednotlivých elementů k zobrazení písmen braillské abecedy, obsahují braillské řádky řadu ovládacích tlačítek, která slouží přede­vším k posunu zobrazovaného textu na řádku aj. Braillské řádky umožňují zobrazení textových informací pomocí Braillova bodového písma.


Braillský řádek

 

Braillská tiskárna

Tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé umožňuje oboustranný tisk textu na papír v šesti- bodovém nebo osmibodovém Braillově písmu, tisk grafiky, grafických znaků či reliéfní tisk latinky.

 


Pichtův psací stroj

Není sice elektronická pomůcka, ale do výčtu pomůcek s braillským výstupem jistě patří, neboť je neocenitelnou pomůckou pro nevidomé jak při studiu, tak při zápisu poznámek v běžném životě. V současné době je na trhu jeden výrobce, a to TATRAPOINT  ze Slovenska. Vyrábí stroje ADAPTIVE a STANDARD. Ty s označením 1 jsou s užším válcem, s označením 2 jsou se širším válcem (na rozměr braillského papíru). Oba druhy strojů se dělají ve variantách: levoruční, pravoruční a obouruční.


Pichtův psací stroj

 

Digitální čtecí zařízení

Jedná se o pomůcku na bázi PC, která umožňuje číst černotiskové texty, psát, zpracovávat a uchovávat informace uživatelům, kteří nejsou schopni na obrazovce monitoru rozpoznat jednotlivá písmena. Pomůcka se skládá z multimediálního počítače, monitoru, skeneru, hlasového výstupu, který zpřístupňuje dění na obrazovce, OCR programu aj. K digitálnímu čtecímu zařízení lze připojit také braillský řádek.

 

Digitální zvětšovací lupy (s hlasovou podporou)

Jedná se o pomůcku na bázi PC, která umožňuje číst, psát, zpracovávat a uchovávat informace uživatelům slabozrakým či těžce slabozrakým - tedy těm, kteří mají významný zbytek zraku, že jej mohou při práci na PC efektivně využívat. Tato pomůcka je do určité míry alternativou kamerové zvětšovací lupy. Pomůcka se skládá z multimediálního počítače, monitoru s velkou úhlopříčkou, skeneru či kamery, softwarové lupy, skenerové lupy nebo OCR programu aj. V případě potřeby je možné pomůcku vybavit softwarovou lupou s hlasovou podporou, která kromě zvětšování nabízí i základní hlasovou odezvu dění na obrazovce počítače.

 


Notebooky a netbooky

Notebooky a netbooky se staly dnes běžnou kompenzační po­můckou uživatelů s těžkým postižením zraku. Jejich výhoda oproti speciálním zápisníkům spočívá v tom, že uživatelé mohou používat stejné programy jako uživatelé vidící. K notebooku či netbooku lze připojit braillský řádek a využívat tak při práci s ním výhod, které nabízí; tyto pomůcky jsou samozřejmě opatřeny buď hlasovým výstupem, nebo zvětšovačem obrazovky.

 

 

Zvětšovače a odečítače

 SuperNova, ZoomText, JAWS, Guide, NVDA, MAGic


Zdroj:

BUBENÍČKOVÁ, Hana, KARÁSEK, Petr a PAVLÍČEK, Radek. Kompenzační pomůcky pro uživatele se zrakovým postižením. 1. vyd. Brno: TyfloCentrum Brno, 2012. 136 s. ISBN 978-80-260-1538-3.

 


Komentáře