Reportáž o projektu VZBB a problematice distanční výuky v České televizi

       Od roku 2017 jsem byla součástí projektu Západočeské univerzity Vzděláním k úspěchu bez bariér. Na projektu jsem pracovala jako odborný garant. Projekt se soustředil na aktivity spojené se vzděláváním a následným uplatněním na trhu práce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Moje práce se soustředila právě na studenty se zrakovým hendikepem. Projekt končí nyní v prosinci 2020. Něco málo o náplni projektu a o reportáži s Českou televizí přináší tento příspěvek. 

Linda při reportáži


    V době nouzového stavu v rámci pandemie koronaviru v listopadu 2020 došlo k uzavření všech škol, a to i škol speciálních. Žáci museli absolvovat distanční výuku. Právě distanční výuka je pro žáky se SVP velmi náročná – jedná se o žáky se zrakovým a sluchovým postižením, o žáky s psychickými poruchami a žáky s poruchami učení. 


    Právě o problémech způsobených distanční výukou a prodloužení projektu do prosince 2020 natáčela reportáž Marcela Durasová z České televize. V reportáži zaznělo, že projekt začal v roce 2017 a byl v důsledku koronakrize prodloužen. Zaměřoval se právě na žáky se SVP.


    Hosty reportáže byly pracovnice projektu – koordinátorka Jana Krunclová, odborný garant Linda Albrechtová či právě pracovnice, které měly na starost doučování dětí s SVP v době zavření speciálních škol. 


    V reportáži dále zaznělo, že je velmi náročné studovat s hendikepem zvlášť, má-li člověk např. hendikep zrakový, kdy je velmi náročné dostat velké penzum informací z tištěné předlohy do podoby digitální tak, aby se dalo číst pomocí asistivních technologií. 


    Náročné je distanční studium v tom smyslu, že na speciálních školách mají žáci se SVP své metody, postupy a asistenty, které během výuky dostatečně využívají, což v distanční formě v domácím prostředí není vždy možné. Jelikož v online prostředí se nemůže pedagog věnovat studentům individuálně tak, jak je to možné prezenčně ve škole.  Každý tento student potřebuje jinou časovou dotaci, jiné tempo práce, což ve skupinové výuce online nelze dodržet. 


    V reportáži byly zmíněny i akce, které byly připraveny ještě do konce projektu, a to aktivity, které se uskutečnily online, a to pomoc pedagogům při distanční formě výuky se žáky s SVP a motivační aktivity pro studenty středních škol, jak se vyrovnat a emocionálně zvládat situaci s distanční formou výuky na školách. 


    Koordinátorka paní Krunclová promluvila o tom, že je projekt VZBB zaměřen na studenty, kteří mají nejen zrakový hendikep, ale i sluchový, dále na studenty s psychickými poruchami, s poruchami autistického spektra či poruchy učení. Při distančním doučování v rámci projektu VZBB je třeba, aby každý student měl nastaveny individuální podmínky doučování. V předešlých měsících trvání projektu tato aktivita samozřejmě probíhala prezenčně, až v rámci pandemie se přesunula do online prostředí. Výchovní poradci pomáhali poradit s individuálním plánem těchto studentů, a tak bylo možné doučování přizpůsobit individuálním potřebám. Největším úskalím takové online formy byl fakt vůbec tuto formu přijmout a srovnat se s ní, chyběl sociální kontakt se spolužáky, žáci nemohli více komunikovat se svými pedagogy, také často bývala problémem disciplína žáků se SVP. 


    Paní Krunclová prozradila, že aktivit doučování se účastnilo 12 rodin a že lektoři strávili 20 až 30 hodin měsíčně aktivitou doučování těchto žáků. V rámci projektu byli zapojeni i studenti fakult ZČU, ať pedagogických, ale i technických. V rámci reportáže bylo možné vidět i část online výuky anglického jazyka, kterou vedla jedna z lektorek Barbora Filipová.  


    Shlédnout celou reportáž je možno zde: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/220411010101109/obsah/800408-doucovani-pro-hendikepovane-deti


Komentáře