Braillovo bodové písmo

   

šestibod braillské abecedy

Braillovo bodové písmo ve dvacátých letech 19. století sestavil Francouz Louis Braille (1809 - 1852), který byl sám od dětství nevidomý. Inspirací při vzniku písma pro nevidomé bylo tajné písmo, určené pro vojenské účely.Soustavu braillské abecedy tvoří systém šesti bodů, tzv. šestibod. Každé písmeno je tvořeno jinou kombinací několika z těchto bodů, které mají určený tvar a definovanou velikost, vzájemnou vzdálenost a polohu tak, aby vše odpovídalo fyziologii hmatového vnímání.

 

klávesnice a braillský řádek
Písmo je tištěno reliéfně, a tak je čitelné hmatem. Bodovým písmem jsou tištěny knihy a časopisy. Písmo je dnes rozšířeno po celém světě a jeho využití je všestranné. Vedle písmen a číslic je možné zaznamenat interpunkční znaménka, značky matematické, fyzikální, chemické a astronomické, ale také celý systém notového zápisu nebo šachovou notaci. Bodové písmo je využíváno i při práci s počítačem, kdy se na tzv. braillském řádku objevují informace z monitoru.

 

Braillská abeceda
Braillovo bodové písmo je základním prostředkem gramotnosti nevidomých, a to i při konfrontaci se zvukovými záznamy. Hraje významnou roli při vzdělávání, zaměstnávání, trávení volného času a při řešení mnoha každodenních problémů lidí s vážným postižením zraku.

 

Dovednost číst a psát Braillovým bodovým písmem (BBP) chápeme jako kompenzační tyflotechniku. Nácvik čtení a psaní BBP je pro většinu později osleplých náročnou činností. Reliéfní písmo je jediný způsob, jak psát a číst bez zrakové kontroly, a zároveň bez elektronických pomůcek.

 

Schopnost číst BBP je závislá na hmatových možnostech zrakově postižených osob. Hmat je smysl, který je v intaktní společnosti málo využíván. Uvádí se, že hmatem získáváme pouhé 1% informací.


Hmatové vnímání podle míry aktivity dělíme na aktivní a pasivní. Pasivní odráží fyzikální vlastnosti předmětu. Aktivní vnímání vzniká společnou činností kožně-mechanického a pohybového analyzátoru. Podle styku s poznávaným předmětem, dělíme na přímé a nepřímé. Při přímém dochází k bezprostřednímu kontaktu s předmětem, naopak u nepřímého poznáváme pomocí instrumentu. Při čtení BBP je naše hmatové vnímání v tomto ohledu aktivní přímé.Kombinování jednotlivých bodů BBP se řídí logickými postupy. Šest bodů je rozděleno do dvou sloupců po třech bodech. Body jsou číslovány ve sloupcích.

šestibod s parametry
Parametry Braillova bodového písma:

reliéfní bod má tvar paraboloidu o průměru 1,2 a výšce 0,75 mm

výška šestibodí: 6 mm

šířka základu: 3,6 mm

vzdálenost mezi písmeny je 2,1 mm; sloupci šestibodu je 1,2 mm a řádky je 3,6 mm

 

Šestibod

https://eshop.tyflopomucky.cz/sestibod-dreveny-0877/

plastová tabulka šestibod s kolíčky


Jedná se o plastovou destičku se šesti otvory, ty jsou rozmístěny do dvou sloupců po třech řádcích. Pomocí kolíčků, které zasouváme do otvorů, si nacvičujeme schopnost umístit kolíček na dané místo a poté přečíst, které body jsou obsazeny.

 


B – kostka
B-kostka
Dřevěná kostka tvořená třemi otočnými segmenty nad sebou, na jejíchž stranách jsou různé kombinace dvou bodů (jednoho řádku šestibodu). Části kostky lze otáčet tak, že se mění kombinace bodů v jednotlivých řádcích šestibodu. S touto pomůckou se dá nacvičovat systém bodového písma.Písanka

https://eshop.tyflopomucky.cz/pisanka-kolickova-3-radkova-0746/

Písanka - plastová deska


Písanku tvoří plastová deska s otvory ve tvaru deseti šestibodů. Na písance jich následuje několik za sebou a jsou odděleny rýhou. Do otvorů šestibodů se vsunují speciální kovové kolíčky.

 

Abeceda dřevěná

https://eshop.tyflopomucky.cz/abeceda-drevena-braill-panel-0003/

 

dřevěná abeceda
Tato abeceda je určena k výuce Braillova bodového písma, Jedná se o dřevěný box, ve kterém jsou 4 sady abecedy v Braillu, představované dřevěnými destičkami s hmatnými kuličkami šestibodu.

Při rozvoji čtení Braillova písma ve standardních rozměrech bodů se postupuje dle zásad principu bezdotykovosti podle Slabikáře a čítanky pro později osleplé od J. Příborského. Vychází se ze zásady od jednoduššího ke složitějšímu. Začíná se písmeny, k jejichž zobrazení se potřebuje méně bodů. tzn. - aby pravý sloupec šestibodu byl z počátku obsazen co nejméně. Při výuce čtení Braillova písma se vychází z poznatku, že pro čtení používáme obě ruce a to ukazováček pravé i levé ruky. Ukazovák pravé ruky je průzkumníkem, který dává první informaci o textu, levý ukazovák má za úkol dočítat.

 

Psací stroje


Pichtův psací stroj
Pichtův psací stroj - V současné době je na trhu jeden výrobce, a to TATRAPOINT  ze Slovenska. Vyrábí stroje ADAPTIVE a STANDARD. Ty s označením 1 jsou s užším válcem, s označením 2 jsou se širším válcem (na rozměr braillského papíru). Oba druhy strojů se dělají ve variantách: levoruční, pravoruční a obouruční.

Dostupné jsou v Tyflopomůckách:

https://eshop.tyflopomucky.cz/pichtuv-psaci-stroj-adaptive-1-0738/

 

Pražská tabulka na psaní Braillova písma


Pražská tabulka
Tabulky se vyrábí v různém provedení – plastové či kovové, mají např. 9 či 27 řádků.

 

Bodátko k tabulce

https://eshop.tyflopomucky.cz/bodatko-k-tabulce-0064/


bodátko k tabulce
Bodátko se vyrábí s dřevěnou či plastovou rukojetí.


Způsob psaní na tabulce:

Zprava doleva – začíná se zcela vpravo - a to jsou odshora body 1,2,3, druhý sloupec (vlevo pokračujeme) jsou 4,5,6.

Zespodu nahoru – začíná se vlevo dole, body 2,5 jsou totožné, namísto 1,3 se píše 3,6 a naopak.

 


Tiskárny Braillova bodového písma

Nejběžnější tiskárnou je Everest od výrobce Index:

http://www.spektra.eu/cs/zrakove-vady/brailska-technika/index-everest

Tiskárna je připojitelná k PC, její nevýhodou je však vysoká pořizovací cena a hlučnost při tisku.

 


Ostatní příslušenství

Braillský papír – rozměry A4 a B4

https://eshop.tyflopomucky.cz/papir-slepecky-b4-135g-297x250mm-0728/


dymokleště

Dymopásky a dymokleště
 – složí k zaznamenání např. popisků v domácnosti pomocí tzv. dymokleští. Pásku lze rozstříhat a popisky polepit věci dle potřeb zrakově postiženého.

 
hhttps://eshop.tyflopomucky.cz/dymopaska-9-mm-x-3-m-barevna-0124

https://eshop.tyflopomucky.cz/dymokleste-na-braillovo-pismo-0120/

 


krabičky léků s braillským popisem
V současné době se setkáváme s označením v Braillově bodovém písmu např. u popisek na lécích, označení tramvajových zastávek či pater na tlačítcích ve výtahu.

 


Další odkazy na články s bodovým písmem:

Braillovo bodové písmo - pomůcky:

http://www.blindicka.com/p/braillovo-bodove-pismo-pomucky.html


Braillovo bodové písmo a já:

http://www.blindicka.com/2021/02/braillovo-pismo-ja.htmlOdkaz na videa:

Jak se píše na Pichtově psacím stroji:

https://youtu.be/ca_ZSbeHo_c
Jak vypadá tištěná kniha v BBP:

https://youtu.be/6T5ZP-rUgzY
Zdroj:

Jesenský, Ján a kol. Prolegomena systému tyflorehabilitace, metodiky tyflorehabilitačních výcviků a přípravy rehabilitačně-edukačních pracovníků tyflopedického spektra. Vydání I. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2007. 659 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh. ISBN 978-80-86723-49-5. str. 325-352

 

Leták Jak čtou a píší nevidomí, Tyfloservis, o.p.s., Praha, 2005

 

www.tyflopomucky.cz


Komentáře